Cookies accepteren

We gebruiken cookies om inhoud te personaliseren, sociale mediafuncties aan te bieden en ons verkeer te analyseren. Meer lezen

Terms & Conditions

1. Definities

U, de Klant natuurlijk of rechtspersoon die producten en diensten koopt bij ons.

Tao Studio VOF de verkoper van de producten en diensten zoals vermeld op uw afspraakbevestiging en/of factuur.

2. Kennis van de Algemene voorwaarden

U bevestigt dat u alle noodzakelijke informatie heeft verkregen om uw bestelling te plaatsen. U bevestigt dat u deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen alvorens tot bestelling te zijn overgegaan. U bevestigt dat u, vóór u uw finaal akkoord heeft gegeven, de mogelijkheid heeft gehad om uw bestelling na te kijken en eventueel aan te passen.

3. Toepasselijkheid en Bewijs

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen, leveringen en diensten en op onze verklaringen in catalogi, prijslijsten, advertenties, offertes, via internet of mondeling. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk bevestigd door Tao Studio VOF. Algemene voorwaarden, andere dan die van Tao Studio VOF, zijn niet toepasselijk. Ze gelden voor de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten tussen Tao Studio VOF en u. Deze Algemene Voorwaarden worden door u aanvaard door het loutere feit met Tao Studio VOF te onderhandelen, een bestelling te plaatsen en/of een overeenkomst te sluiten. U verklaart er zich bij deze uitdrukkelijk mee akkoord dat uw bestelling per Internet/Mail/Telefoon dezelfde waarde heeft als een onderhandse akte. Alleszins zal uw geheel of gedeeltelijke betaling als bewijs van uw bestelling en de overeenkomst gelden. Het staat Tao Studio VOF vrij om de totstandkoming en de inhoud van een Overeenkomst met alle middelen te bewijzen. Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op eventuele tegenstrijdige voorwaarden van de klant.

Tao Studio VOF behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten.

4. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand nadat de klant een behandeling heeft aangevraagd en Tao Studio VOF heeft bevestigd de behandeling uit te voeren. Afspraken/bestellingen kunnen via verschillende kanalen worden gemaakt en worden bevestigd via e-mail. Tao Studio VOF behoudt zich het recht voor reeds ingeplande afspraken te vervroegen of te verplaatsen. De klant wordt hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte gebracht. Dit geeft geen recht op enige vergoeding aan de klant.

5. Voorschot en betalingen

Voor elke afspraak dient de klant een voorschot te betalen. Na bevestiging van de afspraak volgt een betalingsverzoek. Het voorschot bij boekingen via de website of in onze vestigingen dienen onmiddellijk voldaan te worden, voor boekingen via andere kanalen dient deze binnen 48 uur na het betalingsverzoek te worden voldaan, anders wordt de afspraak geannuleerd. Het betaalde voorschot wordt verrekend bij de betaling van de behandeling.

Voorschotten worden nooit terugbetaald. Zie onze voorwaarden voor meer informatie over: verplaatsingen, annulatie, vertraging, no-show, … .

6. Inspanningsverplichting

Tao Studio VOF verbindt zich tot een inspanningsverplichting en zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

7. Zwangerschap en het achterhouden van medische aandoeningen/informatie

Zwangerschap moet worden gemeld. Sommige behandelingen zijn niet toegestaan tijdens zwangerschap en borstvoeding.

Tao Studio VOF is niet verantwoordelijk voor schade door het verzwijgen van medische informatie.

8. Verplaatsingen

Een afspraak dient minimaal 48 uur voor de behandeling telefonisch te worden verplaatst, hierna is dit echter niet meer mogelijk. Bij tijdige verplaatsing zal het voorschot worden meegenomen met de verplaatste afspraak, de nieuwe datum dient op het moment van de verplaatsing gekozen te worden. Bij laattijdige verplaatsing of het niet onmiddellijk kiezen van een nieuwe datum wordt het voorschot ingehouden als annulatiekost. Iedere afspraak kan maximaal één keer verplaatst worden, er mogen maximaal 20% van de gemaakte afspraken verplaatst worden, hierna kan Tao Studio VOF het verplaatsen van afspraken weigeren.

Verplaatsen op minder dan 48 uur voor de behandeling is niet mogelijk, in dit geval kan de behandeling enkel nog geannuleerd worden en zal het voorschot worden ingehouden. Zie hiervoor de voorwaarden betreffende annulatie.

Wanneer er geen voorschot werd gevraagd, heeft Tao Studio VOF het recht om de volledige kostprijs van de behandeling aan te rekenen met steeds een absoluut minimum van 50% van de behandelingskost.

Gelieve verplaatsingen steeds zo snel mogelijk door te geven, zo kunnen we de gaten in onze gemaakte planning hopelijk nog aanvullen of de nodige verplaatsingen realiseren. Op deze manier kunnen we de beschikbare tijd efficiënt benutten en andere klanten van dienst zijn.

9. Annulatie

De annulatie van een afspraak op meer dan 48 uur voor de behandeling, zal resulteren in het inhouden van het voorschot.

Voorschotten worden nooit terugbetaald bij een annulatie.

Bij annulatie van een afspraak op minder dan 48 uur voor de behandeling, zal resulteren in het inhouden van het voorschot en de volledige (resterende) kostprijs van de geboekte behandeling zal worden aangerekend.

Wanneer er geen voorschot werd gevraagd, heeft Tao Studio VOF het recht om de volledige kostprijs van de behandeling aan te rekenen met steeds een absoluut minimum van 50% van de behandelingskost.

We reserveren speciaal tijd voor uw behandeling, door laattijdig te annuleren kunnen we echter niemand anders verder helpen.

Op deze manier kunnen we de beschikbare tijd efficiënt benutten en andere klanten van dienst zijn.

10. Vertraging

Bij vertraging wordt gevraagd telefonisch contact op te nemen. Indien dit niet gebeurt, wordt de geplande behandeling ingekort tot het voorziene einduur en de volledige kostprijs van de geboekte behandeling aangerekend.

Indien de behandeling niet kan worden ingekort en bijgevolg niet kan worden uitgevoerd door de laattijdige aankomst, zal de volledige kostprijs van de geboekte behandeling in dit geval wordt aangerekend, ondanks de behandeling niet kan plaatsvinden.

We reserveren speciaal tijd voor uw behandeling, na u ontvangen we nog klanten, ook aan hun behandeling wensen we tijdig te kunnen starten.

11. No-Show

Indien u niet opdaagt op uw gemaakte afspraak, zal dit resulteren in het inhouden van het voorschot en de volledige (resterende) kostprijs van de geboekte behandeling zal worden aangerekend.

Wanneer er geen voorschot werd gevraagd, heeft Tao Studio VOF het recht om de volledige kostprijs van de behandeling aan te rekenen met steeds een absoluut minimum van 100% van de behandelingskost.

We reserveren speciaal tijd voor uw behandeling, door niet op te dagen op uw afspraak kunnen we echter niemand anders verder helpen.

12. Verantwoordelijkheden van de Klant

De klant dient Tao Studio VOF voor het aangaan van de overeenkomst te informeren over specifieke wensen en noodzakelijke informatie te verstrekken, inclusief medische aandoeningen en zwangerschap.

Tao Studio VOF is niet aansprakelijk voor schade door verkeerde of onvolledige informatie van de klant. De klant dient tijdig aanwezig te zijn, liefst 10 minuten vooraf.

Bij te laat komen kan de behandeling worden aangepast of ingekort en wordt de volledige kostprijs aangerekend. Zie hiervoor de voorwaarden betreffende vertraging en no-show.

Bij herhaaldelijk niet op tijd verschijnen of niet verschijnen, kan Tao Studio VOF verdere afspraken weigeren.

13. Begeleiding en huisdieren

De klant mag zich maximaal laten vergezellen door één persoon, die tijdens de behandelingen in het salon moet wachten. Huisdieren zijn conform de Belgische wetgeving verboden in de werkzone.

14. Eten en persoonlijke eigendommen

Het meebrengen van voedsel in het salon is niet toegestaan. Tao Studio VOF is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen of schade aan het interieur van het salon.

15. Gegevensbescherming en foto’s

Tao Studio VOF verwerkt persoonlijke gegevens volgens de Belgische wetgeving. Bij het aangaan van de overeenkomst stemt de klant in met het maken van voor- en na-foto’s. Wij zullen nooit foto’s publiceren tenzij met schriftelijke toestemming van u.

16. Aansprakelijkheid

Tao Studio VOF sluit, voor zover wettelijk toegestaan, haar aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade. De klant is zich ervan bewust dat de huid na de behandeling kan reageren en Tao Studio VOF hiervoor geen aansprakelijkheid draagt, vooral niet als de klant andere producten gebruikt dan geadviseerd of de adviezen niet opvolgt.

17. Garantievoorwaarden

Tao Studio VOF biedt de klant 14 dagen garantie op de gelaatsbehandeling en/of producten. Deze garantie geldt niet, wanneer de klant andere producten heeft gebruikt dan die door Tao Studio VOF zijn aanbevolen.

  • De klant heeft de adviezen over de nazorg van de behandeling niet opgevolgd.
  • De klant gebruikt de producten niet volgens het advies van Tao Studio VOF.
  • De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing gebruikt.

18. Klachtenafhandeling

U moet onze producten binnen 2 kalenderdagen na ontvangst/uitvoering inspecteren op zichtbare schade of gebreken. Klachten daaromtrent zijn niet ontvankelijk indien deze niet schriftelijk bij ter post aangetekende brief aan Tao Studio VOF is gericht binnen de 2 kalenderdagen na de dag van de levering of uitvoering. Geen enkele klacht betreffende onze facturen is ontvankelijk indien deze niet schriftelijk bij ter post aangetekende brief aan Tao Studio VOF is gericht binnen de 7 kalenderdagen na de factuurdatum. Bovendien moet elke klacht betreffende de aard, hoeveelheden en uiterlijke toestand van de goederen ons gericht worden op het ogenblik van de levering en ook uitdrukkelijk vermeld worden op het origineel van het vervoerdocument en de leveringsbon in het bezit van ons of onze transporteur. Behoudens schriftelijk akkoord van onzentwege zal geen enkele terugzending rechtsgevolgen kunnen hebben; de loutere aanvaarding van teruggezonden goederen geschiedt steeds onder alle voorbehoud, en impliceert nooit ons akkoord met de terugzending. Het bestaan van klachten ontheft u niet van uw verplichting om onze facturen te betalen op hun vervaldag.

Heeft u een klacht over de behandeling, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 2 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail gemeld te worden bij Tao Studio VOF. Tao Studio VOF moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht. Is een klacht gegrond, dan zal Tao Studio VOF de behandeling opnieuw uitvoeren, als men overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken. Komen Tao Studio VOF en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator.

19. Beschadiging en diefstal

Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in Tao Studio VOF beschadigt, dan heeft Tao Studio VOF het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen. Diefstal wordt door Tao Studio VOF altijd direct bij de politie gemeld.

20. Prijzen en betalingen

Prijzen van behandelingen en producten worden op verzoek vermeld en zijn inclusief 21% BTW. Betaling dient direct na de behandeling te geschieden. Voor iedere vertraging in de betaling is de Klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

21. Trajecten

Trajecten kunnen niet worden stopgezet. Ze zijn geldig tot 2 maanden na de vervaldatum. Indien de klant ziek is of door familiale omstandigheden niet kan komen, is het belangrijk om zo snel mogelijk een nieuwe afspraak in te plannen. Wanneer dit niet binnen drie maanden lukt, vervalt de behandeling.

22. Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn één jaar geldig vanaf de datum van verstrekking. Ze kunnen gebruikt worden voor behandelingen of producten. Bij beschadigde of onleesbare cadeaubonnen behoudt Tao Studio VOF zich het recht deze te weigeren.

23. Nietigheid en diverse bepalingen

Indien enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijft de rest van de Algemene Voorwaarden geldig. Tao Studio VOF kan haar verplichtingen uitbesteden aan een bekwame derde. Voor het overige mag geen enkele partij verplichtingen of rechten overdragen of uitbesteden.

Indien in de persoonsgegevens van de Klant wijzigingen optreden, dient de Klant dit zo spoedig mogelijk, doch ten minste twee weken voorafgaand aan de wijziging aan TAO STUDIO VOF schriftelijk of elektronisch per e-mail mede te delen. Indien een wijziging van contactpersoon plaatsvindt, dient dit per reguliere of aangetekende post aan TAO STUDIO VOF te worden bericht. Hierbij dienen tevens een kopie van geldig legitimatiebewijs te worden meegezonden van zowel de huidige contactpersoon als van de nieuwe contactpersoon.

24. Geschillen

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank van Mechelen.